Tijdslijn

2015

Liefke Mores: Duurzame stads- vernieuwing als rode draad

In 2015 neemt de stad Oostende het initiatief voor een cocreatieproject in en met de Vuurtorenwijk binnen het verhaal van duurzame stadsvernieuwing. De focus ligt van in het begin op het potentieel van de wijk. En vooral: hoe maak je dat potentieel zichtbaar? Hoe genereer je betrokkenheid bij stadsontwik- keling en hoe ontketen je een dynamiek?

kleinVerhaal (Oostendse participatieve kunstenorganisatie), HOGENT (sociologische expertise), Schakel (centrum voor cocreatie) en Tom Van Mieghem (tussengoed architectuur stedenbouw) nemen de regie in handen en dopen het project tot ‘Liefke Mores’ Toekomst’. Doorheen een periode van twee jaar worden tal van concrete cases bedacht, coalities gevormd en projecten ontwikkeld met lokale stakeholders in de wijk. De ambitie? Iedereen die er woont, werkt of onderneemt, warm maken voor stadsvernieuwing. En alle betrokkenen de kans geven om hierop in te tekenen en/of hieraan deel te nemen.

2016

Tijdelijke invulling op de Hendrik Baelskaai

Een van die cases is het pand op de Hendrik Baelskaai 27. kleinVerhaal ziet in dit leegstaande gebouw het potentieel voor een tijdelijke invulling. De huidige eigenaar, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, saneert er de grond die zwaar vervuild raakte door de uitbating van een brandstoffendepot. De OVAM kocht het terrein van de curator van het failliete bedrijf voor 1 symbolische euro via ‘het protocol curatoren’. De saneringskost overstijgt dus de waarde van het terrein.

Het verhaal van tijdelijke invulling spoort met de filosofie en de ambities van de OVAM. Ze gelooft sterk dat een bewuste relatie met dergelijke sites (brownfields) leidt tot hefboom- projecten. Samenwerkingsinitiatieven die een positieve stempel drukken op de plek. En zo een oprecht en langdurig draagvlak creëren.

Dus slaan ze de handen in elkaar. Een samenwerking waarin de OVAM zich engageert om het pand voor een langere periode ter beschikking te stellen. Bovendien investeert zij mee in de renovatie van het gebouw en biedt ze advies bij initiatieven omtrent circulaire economie.

2017

Pact met verschillende partners

In de zomer van 2017 wordt een eerste ‘tijdelijk gebruik’ opgestart in het pand, maar geleidelijk aan groeit de ambitie om vanuit deze tijdelijke invulling te evolueren naar een structurele werking. Met een breed gelanceerde open call zoeken de partners nieuwe stakeholders. Uit de vele aanvragen worden tien stakeholders geselecteerd. Allen beantwoorden ze aan de selectiecriteria: verbondenheid met de buurt en een warm hart voor circulaire economie.

Met man en macht wordt gezocht naar een nieuwe naam. De jonge garde kiest unaniem voor ‘Oostende.666’, kortweg O.666. Een naam met een vette knipoog naar de visserij-geschiedenis. Elke vissersboot heeft immers een volgnummer: de letter O gevolgd door drie cijfers. Alleen, O.666 heeft nooit bestaan. ‘De duivel willen we hier niet aan boord’, werd toen gedacht. Het was net die symboliek die de jongeren aantrok. Degene die nergens bij mag horen, toch een veilige haven geven.

2018

Mission statement met ambitie

Bottom-up en via een intens proces bouwen de stakeholders aan het organigram en mission statement van de werking. De ambities zijn hoog en het ge- vraagde engagement groot. Op 24 april 2018 keuren de tien be- trokken organisaties de statuten en het mission statement van de vzw O.666 goed. Het organigram en bijbehorende duidelijk omschreven bevoegdheden vormen nog steeds de ruggen- graat van de organisatie.

2019-2020

Opstart verbouwingen en uitbouw atelierwerking

De stad Oostende krijgt voor de ‘sociale infrastructuur voor O.666’ verbouwingssubsidies van de Vlaamse overheid toe- gekend. Daarnaast beslist de OVAM om het gebouw tot eind 2022 ter beschikking te stellen.

Deze factoren geven een stevige boost aan de ambitie om de basiswerking verder uit te bouwen. Twee grote lijnen staan centraal:

  • De duurzame renovatie van het gebouw. Stakeholders, bijhorende deelnemers en supporters nemen in over- leg én in samenwerking met aannemers en architect het gebouw onder handen.
  • De uitbouw van de atelier- werking (vanaf september 2020).

2021

Circulaire Hub

In 2021 wordt O.666 dé plek waar Oostendenaars worden ondergedompeld in creatieve ateliers en in het circulair denken. Hierbij wordt samen- gewerkt over de grenzen van sectoren en organisaties heen: O.666 bouwt bruggen tussen ontwerpers en schrijnwerkers, jongeren in opleiding en door- winterde ondernemers, starten- de creatievelingen en professionele kunstenaars.

De stad Oostende investeert mee in de professionalisering van de werking en de aanstelling van een algemene en een circulaire coördinator. Boven- dien kan er gerekend worden op versterking vanuit het Economisch Huis dat concrete ondersteuning zal bieden om de atelierwerking te professionaliseren. Door de domeinen onderwijs, vrije tijd/woonomgeving, cultuur, welzijn en arbeid met elkaar te verbinden, wordt er gewerkt aan een integrale, stadsbrede aanpak.